Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Anvendelse
 2. Tilbud og aftalegrundlag
 3. Pris
 4. Betalingsbetingelser
 5. Ejendomsforhold
 6. Leveringsbetingelser
 7. Forbehold
 8. Rekalamation og ansvar for mangler
 9. Ansvarsbegrænsning
 10. Underleverandører
 11. Ophavsret
 12. Overdragelse af aftalen
 13. Fotrydelsesret
 14. Særlige bestemmelser
 15. Gældende ret og værneting
 16. Særskilte tillægsbetingelser

 

1.0 Anvendelse

1.1 Salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse ved alle bestillinger, tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer mellem Kunden og Rommel ApS (”Leverandøren”). Dette gælder ved levering af et digitalt produkt, en arbejds- eller serviceydelse eller en kombination heraf i det omfang Betingelserne ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom. Hvis der er uoverensstemmelser med kundens handels-/salgs- og leveringsbetingelser eller kundens accept har Betingelserne forrang. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version af Betingelserne, vil den danske version have forrang.

1.2 Såfremt enkelte punkter i Betingelserne ikke skulle være gyldige, eller af anden årsag ikke finder anvendelse, får dette ikke indflydelse på anvendelsen og gyldigheden af de resterende bestemmelser i betingelserne.

1.3 Der gøres særskilt opmærksom på de i punkt 9 anførte ansvarsbegrænsninger.

2.0 Tilbud og aftalegrundlag

2.1 Afgiver Leverandøren tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Leverandøren senest 14 dage fra tilbuddets dato.

2.2 Har Kunden i forbindelse med tilbudsgivningen anmodet Leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag m.m., der ligger ud over sædvanligt omfang, er Leverandøren, såfremt andet ikke er aftalt, berettiget til at få dette arbejde betalt desuagtet, at tilbuddet ikke accepteres. Arbejdet faktureres efter medgået tid med Leverandørens til enhver tid gældende timepris, jf. punkt 3.1.

2.3 Tilbud afgivet af Leverandøren er betinget af, at ydelsen kan udføres som forudsat i tilbuddet.

2.4 Aftale er indgået, når Kundens accept er modtaget af Leverandøren. Accept kan ske i form af bekræftelse pr. e-mail.

2.5 Aftalen omfatter de ydelser, der er anført i det accepterede tilbud. Funktioner og egenskaber målrettes den enkelte opgave, og defineres løbende i samråd med Kunden, dog indenfor rammerne af ydelsesbeskrivelsen i tilbuddet. Såfremt Leverandøren – efter anmodning fra Kunden – leverer andre ydelser, funktioner eller egenskaber i tillæg til det, der er forudsat i tilbuddet, skal Kunden særskilt betale herfor efter medgået tid med Leverandøren til enhver tid gældende timepris. Hvor der i forbindelse med tilbudsgivningen er afgivet tidsestimat, jf. punkt 3.2. finder de øvrige betingelser i punkt 3.2. tilsvarende anvendelse i tilfælde af tillægsydelser.

2.6 Betingelserne udgør sammen med Leverandørens tilbud det samlede aftalegrundlag. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Tillægsydelser, jf. pkt. 2.5 kan af Kunden bestilles mundtligt, mod efterfølgende skriftlig (e-mail) bekræftelse fra Leverandøren, hvilket udgør det skriftlige aftalegrundlag.

2.7 Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, bestilling, ordre m.v. anses ikke som en del af aftalegrundlaget, medmindre Leverandøren skriftligt har accepteret disse.

3.0 Pris

3.1 Alle priser er ekskl. moms. Leverandørens sædvanlige timepris udgør kr. 1.200 (2023-niveau). Timeprisen reguleres hvert år den 1. januar med 10% uden yderligere varsel.

3.2 For projekter, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, udarbejdes i forbindelse med tilbudsgivning et estimat over det forventede timeforbrug til løsning af opgaven. Kan opgaven ikke løses indenfor det oplyste estimat, som følge af uforudsete forhold eller forhold som Leverandøren ikke er ansvarlig for, orienteres Kunden herom så tidligt som muligt, hvorefter Leverandøren fremkommer med nyt estimat for færdiggørelse af opgaven. Overskridelser under 20% anses for uvæsentlige, og vil ikke medføre orientering til Kunden.
Kunden kan til enhver tid få tilsendt en timeopgørelse over de løbende afholdte timer efter anmodning, og Leverandøren bestræber sig på at holde Kunden løbende orienteret om det afholdte tidsforbrug.

3.3 Ud over den tilbudte eller aftalt pris/estimerede timer er Leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
Ekstraarbejde som følge af, at det grundmateriale, Kunden har givet Leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
Ekstraarbejde som følge af, at Kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
Ekstraarbejde som følge af, at Kunden foretager flere end X korrekturer, medmindre andet er aftalt.
Tillægsarbejde og andre foranstaltninger som aftales med Kunden efter aftalens indgåelse, jf. pkt. 2.5.
Ekstraarbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet Kundens forhold.

4.0 Betalingsbetingelser

4.1 Betaling skal ske senest 8 dage efter modtagelse af faktura, medmindre andet er aftalt. Der tillægges moms i henhold til gældende regler.

4.2 Medmindre andet er aftalt, foretages løbende, enten månedlig eller kvartalsvis, a´conto fakturering. Ved opgavens afslutning foretages endvidere slutafregning.

4.3 Ved længerevarende eller større ordre, eller når det af Leverandøren skønnes hensigtsmæssigt, forbeholder Leverandøren sig retten til at opkræve ratebetaling i en mellem parterne aftalt betalingsplan.

4.4 I tilfælde af forsinket betaling tilskrives morarenter fra forfaldsdagen, og indtil betaling sker, med 2% pr. påbegyndt måned.

4.5 Ved forsinket betaling er Leverandøren, uanset forsinkelsen vedrører samme eller andre af Kundens ordrer, berettiget til uden varsel at standse alle leverancer, arbejder og supportydelser og i tillæg dertil, efter skriftligt påkrav med 10 dages frist, efter eget valg at ophæve en eller flere af aftalerne med Kunden, og fakturere for det afholdte tidsforbrug. Leverandøren er endvidere berettiget til at lukke alle Kundens aktiviteter hos Leverandøren indtil de skyldige beløb er betalt. Genåbning sker imod betaling af alle skyldige beløb, herunder rykkere. Leverandøren er endvidere berettiget til at opkræve et genåbningsgebyr.

4.6 Kunden kan ikke foretage modregning i købssummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

5.0 Ejendomsforbehold

5.1 Leverandøren forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det aftalte produkt indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Leverandøren.

6.0 Leveringsbetingelser

6.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med Kunden. Levering defineres som det tidspunkt, hvor ydelsen bliver gjort tilgængelig på internettet (livelægning), og livelægning sidestilles således med, at Kunden har ibrugtaget ydelsen, der herefter betragtes som overtaget af Kunden.

6.2 Forud for livelægning gennemføres en testperiode, hvor Kunden i den pågældende periode er forpligtet til at teste systemet, og afprøve alle egenskaber, funktioner og tilknyttede ydelser med henblik på eventuelle korrekturer/rettelser. Leverandøren fastsætter tidspunktet og længden for testperioden. Når Kunden har meddelt Leverandøren, at der kan ske livelægning betragtes det leverede i sin helhed som gennemtestet og accepteret af Kunden. Kunden er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage leverancen ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation. 6.3 Leveringstiden er fastsat af Leverandøren efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse.
Ved ændrede forudsætninger er Leverandøren berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele Kunden den ændrede leveringstid.
Leveringstidens overholdelse er endvidere afhængig af, at Kunden overholder sine kontraktmæssige forpligtelser.

6.4 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at Leverandøren er i en situation som angivet i pkt. 9.2.4, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer.

6.5 Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering, men Leverandøren er forpligtet til, i videst muligt omfang, at levere indenfor aftalt tid.

6.6 Nægter Kunden at modtage leverancen eller har Kunden ikke mulighed herfor, er Leverandøren berettiget til at hæve aftalen, og kræve erstatning for sit tab.

7.0 Forbehold

7.1 Det påhviler Kunden at sørge for, at der ikke i kundens it-miljø forekommer fejl, der har betydning for Leverandørens opfyldelse af aftalen.

7.2 Det påhviler til enhver tid Kunden at sikre en brugbar backup af sine data, registrering af passwords, opsætninger og indstillinger, sådan at et system kan reetableres i tilfælde af fejl, uheld eller hændelser. Dette gælder både for hardware, fx en server, et netværk, en PC, en perifer enhed, og for software, fx et økonomisystem, en specialudvikling, en konvertering, et Internetsystem o.l.

8.0 Reklamation og ansvar for mangler

8.1 Ved levering skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver.

8.2 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som Kunden har konstateret eller burde have konstateret, og ikke skriftligt har anmodet om rettelse/korrektur af i testperioden, jf. punkt 6.2, herunder fejl ved funktioner og egenskaber, herunder fejl i digitale informationer, illustrationer, tekst, layout og lignende. 8.3 Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, give Leverandøren skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.

8.4 Leverandørens ansvar omfatter ikke:
mangler, forårsaget af materiale, som Kunden selv eller via tredjemand har tilvejebragt, eller af instrukser, der er foreskrevet eller specificeret af Kunden, herunder ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i leverancen.
mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på Kunden (efter livelægning). Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse/opdatering, urigtig installation foretaget af Kunden, ændringer/forandringer/indgreb foretaget uden Leverandøren skriftlige samtykke eller reparationer/ændringer, som Kunden har udført på fejlagtig måde.
Mangler/skader, opstået som følge af overlast eller usædvanlig brug.

8.5 Leverandøren er berettiget og forpligtet til at afhjælpe mangler ved det leverede.

8.6 Sker afhjælpning i henhold til pkt. 8.5. ikke inden rimelig tid, er Kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til
at kræve afslag i købesummen, dog maksimalt 15% af fakturabeløbet af den aktuelle ordre/fakturasummen for det pågældende projekt/den pågældende leverance, eller
hæve aftalen, såfremt manglen efter gentagne afhjælpningsforsøg fortsat er væsentlig. Kunden kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog maksimeret til 15% af fakturabeløbet af den aktuelle ordre/fakturasummen for det pågældende projekt.

8.7 Såfremt Kunden har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i pkt. 8.3, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Leverandøren bærer ansvaret for, har Leverandøren ret til at fakturere efter medgået tid med Leverandørens sædvanlige timepris, jf. punkt 3.1 for det arbejde, reklamationen har medført for Leverandøren.

8.8 Der gælder en ultimativ reklamationsret på 6 måneder fra det faktiske leveringstidspunkt. Reklamationer efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

8.9 Det betragtes ikke som en mangel ved leverancen, at der ikke udleveres vejledning med henblik på anvendelse og vedligeholdelse af det solgte.

9.0 Ansvarsbegrænsning

9.1 Det fremhæves, at Leverandøren intet ansvar har for mangler ud over det i pkt. 8.1 -8.9 foreskrevne.

9.2 Derudover gælder følgende ansvarsbegrænsning, dog undtaget de tilfælde, hvor tabet kan henføres til forsætlige eller groft uagtsomme forhold hos Leverandøren:

9.2.1 Leverandørens ansvar overfor Kunden kan i alle tilfælde maksimalt udgøre 75 % af fakturabeløbet af den aktuelle ordre/fakturasummen for det pågældende projekt. Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende en løbende (evt. en abonnementsbaseret) ydelse er erstatningsansvaret maksimeret til et beløb svarende til de faktiske ydelser, der er erlagt de seneste tre måneder før kravet blev fremsat.

9.2.2 Leverandøren hæfter ikke for driftstab, tab af data, tabt fortjeneste, råvaretab, avancetab, tab af kundekreds eller andre økonomiske konsekvenstab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

9.2.3 Leverandøren hæfter ikke for følgeskader, ligesom Leverandøren alene hæfter for skader forvoldt af denne og ikke for eventuelle underleverandører eller andre involveredes skader.

9.2.4 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Leverandøren, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, dødsfald, sygdom samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

9.2.5 Leverandøren hæfter kun for skader forvoldt af defekte produkter, såfremt det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser.

9.3 Det påhviler Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 9.2.4.

9.4 Leverandøren bærer intet ansvar for bortkomst eller beskadigelse af effekter, herunder originaler, materiale mv. som Kunden har udleveret til Leverandøren med henblik på løsning af en aftalt opgave. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9.5 Leverandøren har intet ansvar for Kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

10.0 Underleverandører

10.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11.0 Ophavsret

11.1 Ved Kundens fulde betaling erhverver Kunden en ikke eksklusiv brugsret til slutproduktet/leverancen. Dette gælder såvel standardprodukter som tilretninger, specialudviklinger og lignende. Brugsretten er tidsubegrænset medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Brugsretten medfører endvidere en ret til at videreudvikle og ændre, og Kunden kan kræve kildekode og alle sine data, i den senest lagrede form, der indgår i Leverandørens leverancer under parternes aftale udleveret efter påkrav. Dog er Kunden uberettiget til at kopiere det leverede i videre omfang end nødvendigt for systemets drift og sikkerhed. Kunden kan overlade driften af systemet til tredjemand.

11.2 Bortset fra denne brugsret tilhører alle immaterielle rettigheder til leverancen (herunder patent-, varemærke-,
design- og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven) Leverandøren.

11.3 Hvad Leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom software, skemaer, skabeloner, uanset med hvilken software eller teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt programmering er Leverandørens ejendom.11.4 Leverandøren har således fuld ret til at benytte det leverede materiale i andre sammenhænge, herunder til brug ved markedsføring m.v., og i forbindelse med andre Kunder, dog med respekt af Kundens øvrige rettigheder. Dette omfatter også generel viden, færdigheder, erfaringsgrundlag, ideer, koncepter, knowhow, og teknikker (ikke en udtømmende liste) som Leverandøren opnår i forbindelse med udarbejdelse og levering af ydelserne.

12.0 Overdragelse af aftalen

12.1 Leverandøren er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden, og dermed også forpligtelsen til at levere realydelsen i et kontraktforhold. Kunden accepterer herved en sådan overdragelse, hvorfor der ikke skal ske senere særskilt accept fra Kunden i disse tilfælde.

13.0 Fortrydelsesret

13.1 Der gælder ingen fortrydelsesret.

14.0 Særlige bestemmelser

14.1 Tredjeparts licenser
Bemærk de specielle licensregler for tredjeparts licenser, se de særskilte tillægsbetingelser.

14.2 Abonnementsbaserede ydelser
Bemærk de specielle regler for abonnementsbaserede ydelser. Se de særskilte tillægsbetingelser for disse produkter.

14.3 Køb i plugin-store
Bemærk de specielle regler for abonnementsbaserede ydelser. Se de særskilte tillægsbetingelser for disse produkter.

15.0 Gældende ret og værneting

15.1 Parternes samhandel er underlagt dansk ret og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Aarhus.

16.0 Særskilte tillægsbetingelser

1. Anvendelse
Disse særskilte tillægsbetingelser (Tillægsbetingelserne) finder udfyldende anvendelse som tillæg til Betingelserne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Betingelserne og Tillægsbetingelserne har Tillægsbetingelserne forrang for så vidt angår den under Tillægsbetingelsen nævnte ydelse/leverance.

2. Tredjeparts licenser – standard jvf. pkt. 14.1 i Betingelserne2.1 Anvendelse Såfremt leverancen tilvejebringes ved brug af tredjeparts software, finder nærværende licensvilkår anvendelse på enhver erhvervelse af sådanne tredjeparts licenser. Leverandøren skal orientere Kunden om, at tredjepartssoftware, der direkte kræver tilladelse eller betaling, indgår i leverancen.

2.2 Rettighedsforhold
Ejendomsretten til tredjeparts licenser med tilhørende programmer og kildekoder følger ikke med ved erhvervelse. Der erhverves alene en brugsret til at anvende softwaren på nærværende standard licensvilkår. Licensen med tilhørende programmer og kildekode er ophavsretligt beskyttede produkter tilhørende copyright-holderen. Enhver form for kopiering, ændring, reverse engineering, dekompilering eller dissembling, udlån eller reproduktion af licencen med tilhørende programmer og kildekoder er forbudt og vil blive påtalt af Leverandøren. Erhververen af licensen er forpligtet til at instruere medarbejdere og øvrige, der har adgang til licensen, om indholdet af nærværende standard licensvilkår.

2.3 Overdragelse
Erhvervelse af licensen indebærer ret til at anvende softwaren til dens specifikke brug. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Leverandøren, er en erhverver af en licens uberettiget til at overdrage licensen, det være sig til tredjemand eller koncernen internt og uanset om overdragelse måtte ske ved salg, gave, leje, udlån eller på anden vis.

2.4 Ansvar Leverandøren bærer intet ansvar for tredjeparts licenser. Så vidt Leverandøren er bekendt krænker softwaren ikke tredjemands rettigheder. Leverandøren afgiver dog på ingen måde garanti eller anden form for indeståelse for, at softwaren ikke krænker tredjemands rettigheder. Leverandøren indestår heller ikke for, at softwaren har en salgsfremmende effekt eller anden kommerciel værdi for erhververne af licensen.

3. Abonnementsbaserede produkter jvf. pkt. 14.2 i Betingelserne3.1 GenereltDer kan mellem Leverandøren og Kunden indgås kontrakt eller tillægsaftale vedrørende et af Leverandørens Abonnementsprodukter.

3.2 Levering
Levering finder sted når betaling er sket.
Standardpakker leveres med de funktioner, der var gældende for pakken på leveringstidspunktet.

3.3 Aftaleændringer

3.3.1 Såfremt leverandøren af 3. parts software, plugins, servere o.lign., der anvendes på eller i forbindelse med sitet, ændrer i sine vilkår, herunder priser, service, betalingsbetingelser eller andet, er disse vilkår uden videre gældende for kunden, såfremt kunden har indgået direkte aftale med 3. parts leverandøren.

3.3.2 Hvis Leverandøren forestår aftalen med 3.parts leverandøren, skal Leverandøren straks meddele Kunden sådanne vilkårsændringer, der har indflydelse på eksisterende aftaler mellem Kunden og Leverandøren. Kunden har i den forbindelse mulighed for at skifte leverandør eller finde anden løsning, dog med respekt af de mellem parterne gældende opsigelsesvarsler. Leverandøren tilbyder at bistå med at finde evt. anvendelige alternativer mod timebetaling efter Leverandørens sædvanlige timepris, jf. Betingelsernes punkt 3.1. Såfremt kunden vælger at fortsætte med eksisterende løsning hos/med 3. parts leverandøren, sker dette på de nye og varslede vilkår.

3.3.3 Leverandøren forbeholder sig endvidere ret til årligt, med virkning pr. 1. januar at regulere de i kontrakten/tillægsaftalen oplyste priser med 10%.
Leverandøren kan med 1 måneds varsel ændre kontrakten, tillægsaftalen og Tillægsbetingelserne via e-mail eller brev til den e-mailadresse eller postadresse, der er oplyst i kontrakten. Kunden kan i den situation skriftligt opsige kontrakten og tillægsaftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår, hvilket dog ikke gælder i tilfælde af prisforhøjelser. Kundens opsigelse skal være afgivet senest 14 dage før
ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer med en
for Kunden ensidig fordelagtig karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Kunden har ikke mulighed for opsigelse uden varsel i dette tilfælde.
Uanset det foregående kan Leverandøren ophøre med at tilbyde hosting med tre måneders varsel til udgangen af en måned, og må overdrage den tekniske drift af hosting til 3. part, såfremt dette sker uden væsentlige forringelser for Kunden.

3.4 Fortrydelsesret Ved bestilling accepterer Kunden, at fortrydelsesretten bortfalder da der er tale om en specialtilrettet tjenesteydelse. Uden accept af dette afventes oprettelse indtil Kunden har accepteret dette, eller fortrydelsesfristen udløber. (Jævnfør Forbrugeraftalelovens§ 12) 3.5 Ansvar Leverandøren er ikke erstatningsansvarlige for driftstop, tab af data o.lign., grundet strømafbrydelse, systemfejl, linjebrud eller lignende, og har intet ansvar for de ydelser, der tilkøbes via tredjemand (herunder hosting).
Kunden alene er ansvarlig for at domænenavnet og det hostede indhold ikke krænker 3. parts varemærker og/eller rettigheder og
Kunden alene er ansvarlig for at kontrollere at det er
de korrekte kontaktoplysninger, der fremgår på Kundens hjemmeside og profiler på sociale medier, samt at funktionaliteten af eventuelle kontaktformularer er som ønsket.
Leverandøren forbeholder sig ret til driftsforstyrrelser i kortere eller længere perioder i forbindelse med vedligeholdelse og opdatering af IT-systemer.

3.6 Opsigelse og betalingsbetingelser
Kontrakt eller tillægsaftale vedrørende et af Leverandørens abonnementsprodukter, herunder for internetbaserede produkter, såsom hosting, webshops, drifts- og opdateringsaftaler o. lign., samt for løbende serviceaftaler faktureres forud for 12 måneder ad gangen.
Abonnementet er uopsigeligt i den første 12 måneders periode og forlænges automatisk til en ny 12-måneders periode medmindre Leverandøren modtager skriftlig opsigelse med 3 måneders varsel til udløbet af en betalingsperiode. Inden udløbet af en 12-måneders periode vil den næste 12-måneders periode blive faktureret.
Leverandøren refunderer ikke abonnementsbaserede ydelser, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sin leverance midt i en periode

3.7 Misligholdelse
Ved manglende betaling nedlægges løsningen ved førstkommende månedsskifte efter manglende betaling. Leverandøren har ret til uden varsel at lukke en løsning, hvis Kunden har overtrådt gældende Betingelser og Tillægsbetingelser eller hvis Kunden har fremvist anstødeligt materiale på hjemmesiden. Leverandøren er i enhver henseende suveræne i definitionen af misbrug.

4. Køb i plugin-store jvf. pkt. 14.3 i Betingelserne

4.1 Generelt
Leverandøren videregiver, sælger eller låner aldrig personlige informationer ud til tredjepart uden samtykke.

4.2 Levering
Levering af produkter købt på Leverandørens hjemmeside leveres så snart betalingen er godkendt.

4.3 Kundeservice & Support
Ved køb af digitalt produkt på Leverandørens hjemmeside ydes der 6 måneders support på produktet fra købsdato. Ønskes yderligere support kan en ny licens, til det digitale produkt, købes via Leverandørens hjemmeside, ved at købe det digitale produkt på ny.
Support til købte plugins foregår udelukkende via email til support@rommel.dk.

4.4 Licensering
Ved køb af digitalt produkt på Leverandørens hjemmeside udstedes det valgte/købte antal licenser efter købet. Medmindre andet er valgt må et plugin kun bruges på én hjemmeside. Plugin’s må/kan godt bruges i lokale udviklingsmiljøer men skal altid følges af en licens-nøgle når plugin’et er på produktionshjemmesiden (live-sitet).
Ved misbrug af dette frafalder ret til support og sagen videregives til advokat.

4.5 Fortrydelsesret og returret
Alle produkter på Leverandørens hjemmeside anses som digitale produkter og der ydes ikke retur- eller fortrydelsesret i forbindelse med køb.

Spørgsmål til salgs- og leveringsbetingelser:

Ved spørgsmål til vores salgs- og leveringsbetingelser kan der rettes henvendelse til Rommel ApS via følgende kontaktoplysninger:

Rommel ApS
C/O Generaxion AS
Ryesgade 106a, 3.sal
DK-2100 København Ø
CVR: DK 31 18 98 10

hi@rommel.dk
Telefon: +45 7171 7079

 

 

Sidst opdateret: 16/10-22

Kontakt

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.